NAMI ANG PALAABÚTON

ni U Z. Eliserio salin ni Apple Benito Ádlaw sang pagkatáo sáng Lola Luis. Sa íla nga balay ginhimo ang kasadya. Photo by Pixabay on Pexels.com Ara dídto ang íya ngá mga tiyo kag tiya, labi na gid ang iya nga mga pakaísa. Namayha si Luis sa iya nga mga pakaisa anáno pa mas tugulang … Continue reading NAMI ANG PALAABÚTON

DIOS NGA ANAK

ni U Z. Eliserio salin ni Victoria Ningas 1. “Mas delikado gali kon sa ikawalo nga bulan mabata sangsa ikapito.” Photo by Charles Parker on Pexels.com Nagtango ako. Ano man abi ang puwede mo masiling sa tawo nga namatyan sang asawa kag ang bata tagumatayon? Tawo nga pila mo na ka bulan wala ginasapak hay … Continue reading DIOS NGA ANAK