ANG HULING ROXAS-GASTAMBIDE

ni U Z. Eliserio salin ni Riza Fetalvero 1 Alas kwatro ig higra si Matthew. Buong adlaw et Dominggo, nagpakaidamo yang sida et EverQuest. Buko nida gustong isipon kag tungkol kang Errold. Minatayey kali. Kung naging mabuot nak estudyante baga kali, o kung naging kaamigo’y nida, buko nida gustong isipon. Photo by Dom J on … Continue reading ANG HULING ROXAS-GASTAMBIDE