Sa mga Suso ng Liwanag

Ang Sa mga Suso ng Liwanag ay unang independyenteng nalathala noong 2006. Isang pornograpikong nobela, presentasyon din ito ng buhay sa isang sikat unibersidad mula sa perspektibo ng anti-hero nitong guro. Ang edisyong ito ay may komentaryo mula kay Edgar Samar, sikat na awtor ng seryeng Janus Silang.

Maaaring idownload ang libro mula sa panitikan.ph, opisyal na website ng Institute of Creative Writing ng University of the Philippines, Diliman, dito.