DIYOS ANAK

ni U Eliserio

salin ni Arlene Moscaya

1.

“Mas delikado gali kon sa ikawalo nga bulan ikaw magbata kaysa sa pampito.”

Photo by Stas Knop on Pexels.com

Naghangdë ako. Ano man abi ang pwede mo hambalën sa tawo nga napatyan kang asawa kag daw nagatinga man ang bata? Tawo nga pira ka bulan mo rën nga wara ginasapak kay man nahisa ikaw kay nagpakasal rën tana? 

“Gusto mo nga mag-Playstation?” 

Naghangdë ako. 

Wara man lang nagpasiplat si JB sa lapsag. Ginsundan ko tana sa pag-agwa. 

Sa corridor nasugata namën ang doktor. O: buang nga nagapakuno-kuno nga doktor. May suksok nga stethoscope, pero nagauba. Nagakërëdëg ang bigote. “Pamatii n’yo ako! Pamatii n’yo ako!” Ginkaptan ako kang buang sa abaga. 

“Hëëd, hëëd. Pamati-an ka namën.” 

Ginkaptan ni JB ang braso kang buang. Naghipës dya kag nagpungko. May nagsurong paadto kanamën nga sikyo kag nars. “Pitoy kang Amay kang ospital nga dya, ingëdanay lang ang ward kang mga mental kag mga bata.” 

Naghangdë ako, 

Sa agwa kang bilding, nagpadëlëg kami kang dyip paadto sa Forestry. Kauna ko nga kaingëd, ginbayaan ni JB ang pad na sa Sta. Anna kang ikasal sand ani Zsazsa. Tëngëd sa Admin nagaubra ang nanay ni Zsazsa madasig sanda nga nakabëël kang housing sa sëlëd kang campus. Nauna pa sa mga manunudlo nga mas buhay rën ang aplikasyon. Sa St. Therese nakahaya si Zsazsa. Pangarwa nga adlaw rën, wara pa gihapon ako nakadaraw. Amo ra abi ang hambal ni Diane kag Hesus kanakën e, si JB anay ang asikasuhon. Wara man tana gihapon nakadaraw. 

Ginlibre na ako sa plite. Bilog rën ang bayad, indi rën kami pwede magpakuno-kuno nga estudyante. “Ano rën ang ginasulat mo tëlad?” 

“Ha?” Sa may crack ka buli kang atubang ko sa jeep ang akën nga atensyon. “A, nobela, nobela.” 

“Parte rëman sa LB?” 

“Bëkën, bëkën. Parte sa Aklan.” 

“Mayad man. Pitoy kang Amay ‘kaw, ang una mo nga ginsulat –” 

“Gin-islan ko rëman ang pangaran a.” 

“Bisan pa. Pira lang man bala ang nagatudlo nga nagaistar sa Demarces?” 

Wara ko tana ginsabat. Wara man gid abi ti may gusto sa una ko nga nobela. Nagconcentrate gid lang ako sa crack kang buli. Pati gali ang shota low waist man. Ang makakita kang sangka crack talagsa gid lang, pero ang darwa? Swerte ako tëlad nga adlaw. 

“Madayon pa bala ang kiss-in n’yo?” Nanotisyaran rën ako kang magshota. Nagtërëk ako ti diretso kay JB. “A, hëëd. Si Pompom, gusto na gid pang-asarën ang Christian Coeds. 

“Coeds for Christ.” 

“Tuod?”

“CFC, di bala? Ikaw ang nagjoke kanakën kauna e.” 

“JB, di bala maadto ikaw sa haya?” 

Nagtalikod tana kanakën. Wara ko rën ginsabad, basi mahampakan pa ako. Hambal ni Diane, amo kuno kara ang inubra ni JB sa ugangan nga lalaki. Hambal ni Hesus, ang ginhampak kuno ang ugangan nga babaye. Nagbalik ang mga mata ko sa magshota, pero nagsaka rën ang pantalon kang darwa, parapasiplat nga nagapanglisik ang mga mata kanakën. 

Sa atubang kang Infirmatay nagpara si JB. Nanaog tana, nanaog ako. Dirediretso lang tana, may karsada man sa tanëman, ugat kag yab-ok kami nag-agi. Sa Umali may mga estudyante nga kumaway kanamën, paadto siguro sa rehearsal kang dula nga tribute kay Zsazsa, garing wara ti tiempo nga manapak. Nagpatuo kami, pagkatapos diretso liwat asta malambot namën ang Admin. Sa atubang kang building kang DevCom nagsiyagit tana kang “Yop!” Tapos sara pa: “Yop!” 

Ginatinërëk kami, pero kon magëba ang estruktura kang pantasya kang sangka tawo, wara rën tana ti labët sa hambalën kang iban. Nagsiyagit kami ni JB: “Yop!” 

“Whitman to, pare, Whitman. Iimaw mo sa bag-o mo nga nobela,” hambal na kanakën. Nagayëhëm tana. 

Nagbalancing act tana sa kilid kang pond. Wara ko mapënggan ang akën kaugalingën: “Kung sanda palangga n’yo—” 

Nagtërëk si JB kanakën. Wara rën tana nagayëhëm. 

Pagkalambot sa gate kang LB nagpatuo kami liwat, kag wara rën ti siyagitanay nga natabo. Asta sa malambot namën ang St. Therese. 

“Jacob!” singgit kang nanay ni Zsazsa. “Sapat ikaw Jacob, ano ginhimo mo sa bata ko?” 

Dumiretso lang si JB sa lungon kang asawa. 

Nagpungko ako sa may likod. Ginlibot kang akën mga mata ang haya. Indi ko makit-an kanday Diane kag Hesus. Ang nakit-an ko mga estudyante, manunudlo, janitor kag sekretarya kag iban pa nga mga abyan kag kakilala ni Zsazsa. Bilang pagtaha sa ana urihi nga pamilin-bilin, tanan nga mga bisita nakalila. Kami lang ni JB ang pasaway (pero sala ko ra bala? Hambal na kanakën maPlaystation kami). Sa may aisle nakapalibot ang pira ka mga estudyante sa sangka bata nga nagakanta. Tëngëd indi si Zsazsa kang masëbë nga haya, wara ko rën sanda ginsaway. Mas maayad pa nga magkantahanay kaysa magsinggitanay. Mabuhi bala si Zsazsa kon mabasol man ang “dapat” basolon? 

May nagkapët sa abaga ko. Napatindëg ako, handa rën ang linya nga pirmi na ginahambal. Gin-atubang ko ang nagpahangyës kanakën kag ginbëka ang akën nga bibig: “Ano timo man? Naga gin-ubra mo to? Paano kon napamus-on ak—” si Aiko. 

Si Aiko ang nagkapët sa abaga ko. Si Aiko ang nagpahangyës kanakën. Daad si Zsazsa gid lang. Mas indi ako mahadlëk.

“Kumusta rën, Sir? Nanambëk kita a.” 

“Ai? Pira, pira ka tuig rën?” 

“Apat, Sir. Masobra-kulang.” 

Wara ti nagbag-o sa ana nga itsura. Barabhël nga mga mata, bëgë nga buhok, bagul nga nagahurma sa uyahën. Malapsi gihapon ang mga bibig nga pirme ko kauna ganaharëkan. Barabhël gihapon ang ana nga mga suso. Epekto lang bala ra kang kasanag, ukon mas nagbahël pa gid gani? Buhay ko rën nahëlat nga makit-an liwat ang estudyante nga nagpapitik, kag nagbasag, sa akën tagipusuon. “Ai. Ai. Aiko. Ai ko.” Ginkaptan ko ang ana nga alima. “Kumusta rën?” 

“Dya, Sir.” Ginkaptan na ang ana nga busong. “Nanay rën.” 

Nagbahël ang ana mga mata. Siguro kay nagbahël man ang akën. 

Nagtërëk tana sa likod ko. “Tia! Tia!” 

Nagtalikod ako. Nagdalagan paadto kanamën ang bata nga kaina nagakanta. Bag-o ako nag-atubang liwat kay Aiko, nakit-an ko nga nagahibi si JB, ginakëpkëpan ang ugangan. 

“Bata mo?” pamangkot ko kay Aiko. “Amo ra bala nga nagLOA ikaw?” 

Ginbëël ni Aiko ang alima ko, kag ginpakapët dya sa bata. “Bata ko, Sir. Si Christianity. Bata natën.”

2.

VCO gali. Victory Christian Organization. Amo to gali ang ginakabuwisitan ni Pompom. Amo gali nga sa tanan nga grupo kang Born Again ridya sa LB, ridya kami sa Umali makiss in. Tatlo ka adlaw rën nga nalëbëng si Zsazsa. Darwa ka adlaw halin kang tirawan sunugën ni JB si Mami (ang Volkswagen ni Zsazsa). Sangka adlaw halin kang nakabaton ako kang text halin kay Aiko. Ridya, sa atubang kang Umali, ridya kami makiss in. Halata nga impluwensiyal rën si Pompom, kag bëkën lang sa ana nga ginpatukod nga UPLBGT. Estima ko haros darwa ka gatos nga lesbiana, agi kag silahis ang sa amën palibot. Tanan handa nga magharëkanay sa oras nga matapos ang God Jam kang VCO sa sëlëd. Pag-agwa kang mga Born Again, makaagëm sanda kang kamalamalahan. 

Si JB dapat ang kaharëk ko. Kaso napreso tana tëlad. Si Hesus tana, homophobe. Gani amo kadya ang get up ni Pompom: nakajacket, nakatago ang asta sa suso nga buhok sa idalëm kang baseball cap. Tana ang kaharëk ko. 

Alas diyes ti gab-i. Nagarebolusyon ang akën nga busong. Pira ka minuto gid lang kag pati utak ko maalburuto man. Pero indi, indi pwede nga mag-iskapo anay kag magkaën. Bëkën lang man ti si Pompon ang nag-organisa kadya. 

“Siyagit kita ayhan ‘yop’, pamatyag mo?”

“Sir?” Nagpasurip si Pompom. “Ano man ra mga ginapanghambal mo man?” 

“Man-an mo Pom, nag-out ka lang isëg ka rën.” 

Ginharëkan na ako sa pisngi. “Kon mag-out man ikaw Sir, pan-ës dya ang kaisëg ko.” 

“Pira ka minuto pa haw?” Inimadyin ko nga kagat-kagat ko ang ana nga talinga. 

“Five minutes gid lang, Sir.” Hambal mo ra ha—” 

“Ten minutes ago.” Ginpisil na ang akën nga alima. “Indi ka rën bala magreklamo, Sir. Nakajacket lang ikaw, e ako?” Gintudlo na ang chef’s hat. 

“Hambal ko kanimo, hair net gid lang. “Ginparayë ko ang akën alima. Kaisa nagatingala ako kon naga indi halata ni Pompom nga gusto ko tana. Katong Born Again pa tana, pwede pa ako nga magpati. Pero tëlad nga… Pero indi, indi. Kristiyano ukon lesbiana, palangga ko si Pompom. Palangga ko nga daw bata ko. Bata? Bata ka bagis. Aiko! Tuod ayhan ang ginhambal ni Aiko? Indi man anggid kanakën ang bata. Sara pa, tatlo ka tuig gid man bala atong si Christianity? Daw dose rëman to. Putot ako, putot si Aiko. Paano nga tëman kataas ang tatlo ka tuig nga bata namën? 

“Ano rën ang ubrahën mo, Sir?” 

“Ti harëkan ikaw. May maubra bala ako?” 

“Indi. Ano man timo man? Parte sa bata mo?” 

Nagpawara lang ako. “DNA Test?” 

“Wow, really?” 

“Paano ako makapanigurado?” 

“Maan, Sir. Lukso kang dugo?” 

“Nagapati ka sa amo kara?” 

“Wara, Sir. Garing ikaw?” 

“Pom?”

“Sir?” 

“Adto ka bala ridya.” Ginharëkan ko tana. Malaway ako kon magharëk, hambal kauna ni Aiko. E sa malaway ako nga sahi ka tawo e. Indi man siguro magreklamo si Pompom. Ridya rën ang mga Born Again e. Sangka nagapang-ëlëng-ëlëng nga lalaki ang urihi ko nga nakita. Nagpiyëng ako. Ginharëkan ko ang upper lip ni Pompom, tapos ang sa idalëm, tapos ang bilog na nga bibig. Ginkagat ang upper lip, gamay nga dila. Ginkagat ni Pompom ang akën nga dila. Ginhakës na ako. Padayon ang pagtagas kang laway. 

Si Diane, ridto sa makeshift podium tana. Tana ang magamonitor kang mga VCO members, basi may magmaoy. Si Diane ang masenyas kon kinahanglan rën namën nga mag-untat. Daad indi ko mabati-an ang pito. Daad indi mabati-an ni Pompom ang pito.

May nabati-an ako nga lupok. 

Naghalog ang këpë ni Pompom. 

Nagmukra ako. Napabatang tana sa hilamunan. Nagluhod ako sa ingëd na. Nagapiyëng gihapon tana. May yëhëm gihapon sa bibig. Baril? Baril bala ang nabati-an ko? Si Pompom bala ang naigo? May namaril nga Born Again? “Pom? Pompom!” Gintay-ëg ko ang ana mga abaga. “Chua, pitoy kang Amay, istoryaha ako!” 

Sa palibot namën nagdinaralagan ang mga lesbiana, agi, silahis kag Born Again. May pira nga nakalapak sa batiis ko. Laban-laban nagasinggitanay sanda, pero wara ako ti mabati-an. Limëg lang ni Pompom ang pagabuksan kang talinga ko. 

Nagmukra tana. “Sir?” 

“Pom?” 

“Ginadugo ikaw.” 

Sa ospital, gindaraw ako kanday Hesus, Diana kag kang doktor nga may stethoscope pero nagauba. Hambal na, wara rën kuno ako ti paglaëm nga mag-ayad. 

Gin-imawan ako ni Pompom bilog nga gab-i. Nagpakuno-kuno ako nga nagakaturog. May gintawgan tana, ginhibi-an. Born Again man ukon bisexual, indi ko maimadyin nga masarangan gali nga maghibi ni Pompom.

Mayad lang gid, sa UAE kanday Mama. Kon wara, jusko, indi ko maman-an kon paano ipaathag nga nadaplisan ako kang bala sa sangka kiss in. 

Tatlo ka gab-i ako nga gin-imawan ni Pompom. Pero si JB, ginpiyansahan ni Hesus, si JB ang nagsugat-dul-ong kanakën sa Sta. Anna. Sangka adlaw pa ako nga nagpahuway sa kama. Pagkatapos, balik sa ubra. Ginbalita gali ang kaso ko sa UPLB Perspective. Filler, wara man lang ti pic. Ginpakita kanakën ni Pompom samtang nagaigma kami sa Coop. Nakapaste sa scrapbook na ang sangka panid nga papel. 

Nagkit-anay kami liwat kang hapon. Gindul-ong na ako sa Sta. Anna. Sa may gawang, ginharëkan na ako. Ginhila ko tana pasëlëd. Nag-uba tana. Nag-uba ako.

Urihi ko nga gin-uba ang akën nga pantalon. May kulang sa akën nga wallet. “Hala, dali lang, wara ako ti condom.” 

Ginkagat ni Pompom ang akën nga talinga. Ginpasëlëd na ang ana nga dila sa akën nga bibig. 

“Pom, wara ako ti condom.” 

“Okey lang, Sir, nagapills ako.” Braso rëman ang gin-umpisahan na nga kagatën. 

Ginharëkan ko tana sa liëg, sa panga, sa baba. “Kag paano kon may STD ako?” 

Nag-untat tana kang pagpangagat. Nagparayë kanakën gamay kag nagtërëk kanakën nga may kalipay sa mga mata. “Ikaw pa?” 

Naglëm-ëk ang pitoy ko. Nagparayë ako kay Pompom. “Ano kon sayuron na kara?” 

“O, Sir, indi rën ikaw mag-ëgët.” 

Nag-ëlëng-ëlëng ako. “Sorry, Pom, nadura e.” 

Nag-Indian sit tana sa kama. Ginparigusan kang kasanag kang street lamp ang ana mga suso. “Wara rën gid?” 

“Wara rën e.” 

“Pwede, pafinger gid lang?” 

Gin-utugan liwat ako.

3.

Sa tuo namën may babaye nga nagatampa kang illegal recruiter. Sa wala namën may lalaki nga nagatampa kang snatcher. Sa atubang namën may rehas, kag sa likod na kadya may mga gapanglisik nga mata. Ang mga mata nga dya ginapanag-iyahan kang lalaki nga nagtiraw nga magpatay kanakën. Lalaki nga nagahambal tëlad nga bëkën ti ako ang ginatuyo na nga patyën. 

Kagat-kagat ni Paul, ex ni Pompom, dating Born Again, ang ana nga lower lip. Nagatërëk tana kay Pompom. “Bëkën si Sir,” hambal na kadya, “bëkën ti si Sir ang ginbaril ko.” Tsura na daw mamus-on. Pirmi man tana ang itsura na daw mamus-on, bisan pa kauna nga estudyante ko pa tana. Ang problema lang gid, katong kiss in, baril ang namus-on, kag ang ginpamus-on bala. “Nakita ko ikaw, naglagapok ikaw. Naglagapok sa hilamunan. Patay ka rën dapat. Bëkën ti si Sir ang ginbaril ko.” 

“A, Ponti,” hambal ko, “ginhambal mo ra nga para kuno abi magmayad ang bëët namën.” 

Gin-istorya na ako, pero kay Pompom nagatinir ang ana mga mata. “Sir, ginataha ko ikaw. Bisan pa pirmi mo ako ginainsulto kang akën nga Manunubos –” 

“Ang masa?” 

“Po?” 

“Wara, sige, padayona. Gusto ko lang managil-ët.”

“Ginataha ko –” 

“Wara man gali, Pitoy kang Amay. Ridyan ka dëlang.” Ginkaptan ko ang alim ani Pompom, nag-umpisa nga magtalikod. 

“Naga ako? Naga man ako ang barilën?” 

Nagdëyë ako, Punyeta gid tana ang pulisya, naga man abi gintaratawgan pa kami? Ano pulos kang pag-istorya sa tawo nga gusto ikaw patyën?” 

“Bëkën ti halata?” Nag-ubo si Paul. 

When I was in prison, did you post bail for me? “Paul, indi ikaw rën mangbitin!” Pitoy kang Amay, indi ti karadlawan! 

“Bëkën ti halata?”

“Bëkën!” dëngan namën nga singgit ni Pompom. 

“Kay man kaaway ikaw kang Diyos! Kay man ikaw ang puta kang Bethlehem! Kay man nagapatol ikaw sa pareho mo nga babaye! Tëngëd nagadroga ikaw! Kay man kon sin-o-sin-o nga lalaki ikaw nakaingëd! Kay man ginbayaan moa ko!” 

“Ponti,” umpisa ko, “ginbayaan ka lang, ginbaril mo dayon? Anong—” 

“Indi ko rën abi ikaw palangga. Ano gusto mo himuon ko? Mabinutig?” 

“Hëëd, hëëd.” Nagaluhod rën si Paul, wara nagakapët sa mga rehas. “Nagbinutig man gani ako para kanimo. Nag-imaw ako sa mga God Sessions n’yo, nagsapi ako sa VCO. Para kanimo, nagpakuno-kuno ako. Kay man palangga ko ikaw.

Nagluhod si Pompom, kag tëngëd ginakaptan ko pa ang alim ana, napaimaw ang mga tuhod ko sa salëg. Nagpawala ang mga alima ni Pompom, ginkaptan na ang uyahën ni Paul. “Patawad.” 

“Bisan kistra wara mo ako ginpalangga. Ang una Diyos, tapos sex. Bisan kistra wara moa ko ginpalangga. Bisan kistra, bisan kistra.” 

“Palangga ko ikaw. Palangga ko ikaw tëlad.” Ginharëkan ni Pompom si Paul. Sa dahi. “Patawara gid lang ako.” 

Nagtërëk si lalaki kanakën. “Ginapatawad n’yo rën bala ako?”

Nagtërëk ako kay Pom. Naghangdë tana. “Wara man ako mapatay e. Sige, okay rën kita.” Naghibi sanda nga darwa. Bëkën, bëkën ti hibi. Panangisën ang natabo. Tumunog ang shoulder bag ni Pompom. Wara na ginsapak. Gintapik ko tana sa abaga. Wara na ako ginsapak. Ginbuksan ko ang ana nga bag kag ginbëël ang ana nga cellphone. Ang manang Cheer na ang nagapanawag. Manggaranën si Cheer, man-an ko. Indi dya ang sahi nga mamiskol. Padayon gihapon ang panangisën kang darwa. Ginsabat ko ang tawag. 

“Hello, Pom? Hello? May klase ikaw?” 

“Wara.” 

“Wara ikaw ti klase? Naga manubo ang limëg mo?”

“Bëkën dya si Pompom.” 

“A… Paul?” 

“Indi man.” 

“Miren?” 

“Indi man. Lalaki ako.” 

“Sir U?” 

Nagkadlaw ako. “U lang.” 

“Pa—paistorya man ako abi kay Pom.” 

“Hala, may ginaubra abi.” 

“Amo gali? Pakihambal man, ridya kami sa dorm na. Pakipamangkot kon maimaw tana sa lunch.” 

“Sige, sige. Patawgën ko tana.” 

“Okey, salamat. Patawgën mo tana ha?” 

Gin-utod ko ang linya. Nakatindëg rën si Paul. Nagtindëg ako, ginhambal ko kay Pompom ang mensahe kang ang ana Manang, ginbalik ang ana nga cellphone. Naghangdë tana, kag gin-istorya ti urihi nga bes ang ex. “Mapanaw rën kami. Maghalong ikaw pirmi.”

Kumaway ang lalaki, nagpanaw paadto sa sangka pusod kang selda nga mas gamay pa sa CR kang Department of Humanities. Ginkambayan tana kang darwa nga kakosa. 

Naghalin rën kami ni Pom. 

Sa dyip, malinëng tana. Naga tanan nga makadëngan ko nga gasakay hipës? 

“Pira ka bulan rën kamo nga wara nagaistoryahanay ni Ma’am Leda?” 

Naga nga wara ako ti makasakay nga hipës? Nag-ubo ako. “Wara ko rën ginaisip. Ginflush ko rën ang mga nagligad namën.” 

Naghipës liwat si Pompom. May katext tana. 

“Maimaw ako sa igma ninyo?”

Naghangdë tana. Padayon lang sa pagtext. 

Hipës liwat. Mayad gid. 

“Nag-abot rën ang results kang DNA test?” 

Naga bala wara rën ti gusto nga nagaimaway lang? Naga kinahanglan nga mag-istorya? Ginkalot ko ang akën nga baba. “Itext kanakën ni Bildad, tëlad nga hapon kuno maagwa.”  

“Gusto mo bala nga mangin tatay?” 

“Sa tuod lang, nanay.” 

Wara rën liwat naghambal si Pompom asta sa malambot namën ang atubang kang Coop. Nagpanaog kami. Sa parking lot, may BMW. Sa sëlëd, may imaw si Cheer. “Hi, Pom! Si Loopy ay!” Nagyëhëm kanakën si Cheer. “Best friend ko, Sir.” 

Paano bala maglukso ang dugo? Ano abi kay natabo rën nga nasamaran ang akën nga kamalingking. Naagëman ko rëman ang mamalikmata, magdilang anghel. Pero dya, dya rën siguro ang una nga lukso kang dugo. May kung ano nga pwersa sa sëlëd kang akën nga lawas ang nagatulod kanakën paadto sa babaye nga nakaracerback kag fatigue. Ginhakës ko tana.   

Ginhakës na ako. Mahëgët, haros madunot kang ana mga suso ang akën nga dëghan. Nagahiribiën tana. “Naluwas ikaw,” hambal kang best friend ni Cheer nga si Loopy, “naluwas ikaw, wara ako madakpan.”

Amo kadya, amo kadya maglukso ang dugo: may maclick sa utak mo, kag may mapanagënëpnëpan ikaw nga matuod. Kag, adlawën kang Biyernes, sa kantina kang Coop, ginatërëk ang mga estudyante, amo dya ang akën napanagënëpnëpan: katong kiss in, si Pompom ang ginbaril ni Paul Ponti. 

4.

Patay rën ang bata ni JB. Kag ako, tatay rën ako. Para sa diin pa nga may pakaisa ako nga laboratory technician kon indi na man lang pwede mabag-o ang mga resulta kang eksaminasyon? Kagab-i nag-umpisa ang haya – a, ni – ni baby girl Jacob. Pero sa ospital takën maadto. May dengue ang bata ko. May dengue si Christianity. May dengue si Tia. Kinahanglan ako kang akën nga magnanay. 

Dapat, kahapon ko pa sanda gin-adtunan. Pero kaina kang alas kwatro ko lang nabaton ang kamatuoran. Gani amo dya ako, wara nakapamus-on, may bukal pa ang buhok, sige pa ilis. Wara rën ako nakapangsipilyo. Kag indi ko rëman pagdar-ën ang cellphone ko. Patay abi ang text ni Pompom, kag patay man ang panawag ni Penelope. Indi ko maintindihan ang best friend ni Cheer nga si Loopy, kag si Pom, si Pom nahangëpan ko. Pero indi na ako mahangëpan. Sa sunod ko gid lang sanda kara asikasuhon. 

Ginpudyot ko ang backpack halin sa kama, nagtërëk ako sa salamin. Naga pa abi nga ridya sa LB naigo kang kombulsyon si Christianity? Ano nga pag-atipan ang matugro kang ospital nga bëkën ti sa Makati? 

Indi ko gusto magpareho kay JB. 

Indi ka man magpareho kay JB a. Mapatay man si Christianity, buhi pa si Aiko. 

Ginpatay ko ang sulo. Street lamp sa gwa kang Sta. Anna ang nag-agubay kanakën. 

Buhi man si Pompom. 

Nag-agwa ako sa apartment kag ginsara ang gawang. Naglumpat ako panaog sa hagdan. Ginpagwa ko ang yabi, ginbuksan ang gate. Wara ko dya ginsaraduhan. 

Laban mga ayam nga gapamus-on ang sa mga karsada kang Demarces. Nahadlëk sanda kanakën, ang mga ayam.

Siguro kay nadakpan ko sanda nga may tae nga nagaagwa sa buli. Kon ordinary nga eksena abi, ako ang mahadlëk kananda. Hadlëk ako sa ayam. Gamayan lang ako nga makagat kang ayam nanda ni Bildad katong bata pa ako. Mayad lang, gin-atake sa tagipusuon ang ayam samtang ginalagas ako. 

Maramig, Salamat sa El Niño maramig ang Marso. Ang Abril ayhan, amo man kadya karamig? 

Kon ano-ano ang nagasëlëd sa utak ko. Amo dya gali kon nagapalangga. 

Nagsiplat ako sa bintana kang shop, bukas man gihapon ang Jodsh. May mga nagaimnanay nga drayber sa atubang na kadya. Sa bukana kang Demarces, nagsakay ako sa dyip. Sa sëlëd, nagabais ang drayber kag ang saranhën ko nga kaimaw nga pasahero. May student discount bala dapat kon kasanagën? Dapat gindara ko ang cellphone ko. Pwede ko dya mahimuan kang istorya. Kon magpaagwa ako kang papel kag bolpen, basi mahalata ako kang darwa ka mandurugas. 

Dapat gindara ko ang cellphone ko. 

Nagpiyëng ako. Pagmukra ko, naglapaw ako sa ospital. “Sa lugar! Sa lugar!” 

Dirediresto lang si manong driver. Sa atubang ko, nakaturog rën ang estudyante. 

Ginkatok ko ang kisame. “Sa lugar! Sa lugar!”

“May manaog?” 

Pitoy kang Amay! “Sa lugar!” 

Nagdëlëg ang dyip. Napaharëk ako sa purungkuan. Ang estudyante, nagtalsik paadto sa basurahan sa atubangan. 

“May manaog?” 

Nanaog ako. Naglaktëd. Nakalikaw nga maligpit kang bus. Nagsakay pabalik. 

Wara rën ako nagmisëk. 

Sa entrance kang ospital, nadëmdëman ko nga wara ako nakaplite sa darwa ka mga dyip. Wara man ako ginbata nga makawat. Daad swertehën ang darwa ka driver. 

Gakaturog ang guard kang nagpasëlëd kang stick sa akën nga backpack. Nagdiretso ako sa elevator. Sa sëlëd, may gakaturog nga nars. Ano nga oras rën man? Pagbukas kang elevator, uyahën ni Aiko ang tumambad kanakën. Magamo ang ana nga buhok, kag nagatagas ang ana mga mata. Nag-agwa ako sa elevator. Ginhakës na ako. Nagparayë tana kanakën. Gintampa na ako. 

“Naga tëlad lang ikaw? Naga wara ikaw nagtext? Naga wara mo ginasabat ang mga tawag ko?” 

“Ano ang natabo?” 

“Wara ako kamaan. Wara ako kamaan. Basta sa emergency room tana.” 

Ginhila ko tana bisan wara ako kamaan kon diin ang emergency room. 

Hibi lang tana nga hibi. Hibi man ako nga hibi. Pagkatapos ti pira ka segundo, sa atubang rën kami kang kwarto. Nakaindian sit sa may pader si JB, Pompom, Cheer kag Loopy—Penelope. Indi sanda makatërëk kanakën. Sëdlën ko daad ang ER pero ginpënggan ako ni Aiko. “Bawal,” hambal na, “bawal hambal kang mga doktor. Masinabad lang kita kananda.” 

“Naga ridto tana sa ER? Naga? Paano matëpa sa ER ang may dengue?” 

“Wara ako kamaan. Wara ako kamaan, indi ra pagpamangkot kanakën.” 

Nag-adto ako sa CR. Wara ko masarangan. Ginwasaag kang nerbyos ang akën busong.

Sa cubicle milagro nga may tissue paper. Nagkakas ako kang sapatos, belt, pantalon, brip. Ginsab-it ko ang belt kag pantalon sa hook sa likod kang gawang. Ang brip ko ginsëlëd ko sa bulsa kang pantalon. 

Pamus-on lang ako nga pamus-on. Samtang nagapahuway pa pagkatapos mabaril haros sangka semana ako nga wara nakapamus-on. Masakit, sa may busong ako naigo. Tëlad, dirediretso. Pamatyagan ko buta ang bowl. Pinaatras kang baho ang mga luha. 

Pagkatapos kang indi ko maisip nga minute, nag-untat ang pag-agwa kang tae. Ginputos ko kang toilet paper ang akën alima kag nag-umpisa nga mamahid. Wara ko gintërëk ang una kag pangarwa nga batch. Diretso nga haboy sa bowl. Pero ang ikatlo, ginparapit ko sa uyahën ko. May gamay nga paste pa. Putos liwat, punas liwat, lantaw liwat, tablëg sa bowl. Sa ikawalo nga pagpunas, gamay nga kanaryo gid lang ang marka kang tae. Sara pa nga punas. May gamay sa gihapon, kag ubos rën ang tissue paper. Indi ko gusto nga may gakabilin nga tae sa buli ko. Nagaparangatël ako. Nagflush ako. Ginbëël ko ang akën nga brip halin sa pantalon. Amo dya ang ginpangpunas ko. Wara ko gintablëg sa bowl, syempre. Ginanerbyos lang ako, bëkën ako ti bastos. 

Nagpantalon ako, nagbelt, nagsapatos. Nag-agwa ako sa cubicle kag ginsagap ang basurahan. Si JB lang ang akën nakit-an. “Naga ridya ikaw?”

Indi na ako matërëk ti diretso. 

Ginhaboy ko sa salëg ang brip kag nagdalagan paadto sa ER. Sa corridor nasugata ko kanday Pompom. “Naga ridya kamo?” 

Wara nanda ako ginsabat. Wara ko ginhëlat ang anda nga sabat. Diretso ang dalagan ko paadto sa ER. 

Naabtan ko si Aiko sa atubang kang gawang. Nagapiyëng tana. “Ai!” hambal ko. “Ai, ano natabo?” 

Wara tana nagsabat. 

Ginpihit ko ang doorknob. Indi mabuksan ang gawang. Ginsipa ko dya. 

Wara ti natabo.

Gingalugad kang akën mga mata ang corridor. May nagatayëd nga wheelchair. Gintirawan ko dya nga hakwatën. Indi ko masarangan. Nag-abot si JB kag ginhakwat dya para kanakën. Inughaboy na rën ang wheelchair sa gawang kang ER kang magbukas dya kag gumuwa ang sangka doktor. Gin-adtunan dya ni Aiko, pero kanakën dumiretso ang lalaki. 

Ginkaptan na ako sa abaga. “Naluwas rën ang bata mo.” 

“Tuod?” siyagit ni Aiko. Ginbëël na ang akën alima kag ginguyod pasëlëd sa ER. 

Sa sëlëd, may gamay nga lawas nga ginatabunan kang puti nga kapay sa kama. 

Wara ti nars, wara ti doktor. 

Sa likod namën ni Aiko kanday JB, Pompom, Cheer kag Loopy. Ridto mang ang lalaki. Ginpasuksok na ang stethoscope kanakën. “Wara ikaw ti bilib e. Sige, icheck mo. Icheck mo.” 

Ginsunggaban tana nanday Loopy, Pompom, Cheer kag JB. 

Nag-agwa ako sa kwarto. 

Nabatyagan ko nga ginsundan ako ni Aiko. Sa elevator, gin-agda na ako kang Coke. Nagdis-ayri ako. Pindot, paadto sa ground floor. 

Ginlab-ok na ang lata. Pagkatig-ab, hambal na, “Sir, indi rën ikaw magkasëbë, Sir.”

“Aiko…” “Gin-into ko ikaw. Bëkën mo tana ti bata, Sir.” “Indi. Bata ko tana. Tanan kamo, bata ko.” Nagkumpas ako, nagbukas ang elevator. Gumuwa kami. Ginbuhi ko si Baby Girl Jacob. Ginbuhi ko si Christianity. Nagkumpas ako, kag ginhimo nga mas mayad ang kalibutan ang kalibutan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s