ANG PAGPAMILIN-BILIN NI CANDY

ni U Eliserio

salin ni Arlene Moscaya

Una tana kadya nga ginbisita tatlo ka gab-i matapos ang anda pag-adto sa klinika. Sa kwarto kato si Marie, turog rën ang bugto nga nagabatang sa ibabaw kang double deck. Pirit nga nagatuon si Marie, garing indi na mahangëpan ang mga kataga sa ana nga libro. Patyën nag id lang daad ang ana nga desk lamp kag mag-adto sa ana nga pwesto sa double deck kang makapasiplat tana sa bintana.

Photo by Charles Parker on Pexels.com

Kag nakita na ang ana nga bata. Anggid kana dya. Barabhëlan nga mga mata, magamay nga irong. Nagabëka ang bibig kadya, nga daw nagahambal. 

Wara ti mabati-an si Marie, gani nagparapit tasa sa bintana. 

Nadura si Candy. 

Tatlo ka bes pa nga natabo ang amo kadya nga insidente. Kada gab-i. Sa ikalima nga bes nga nagpakita ang ana nga bata, ginpukaw ni Marie ang ana nga bugto nga kaimaw sa kwarto. Garing bag-o dya makapanaog galin sa double deck, wara rën ang lapsag sa bintana. 

Nagbag-o kang taktika si Marie. Kang sumunod nga gab-i, imbes nga magparapit gintirawan na dya nga istoryahën: “Naga, Candy? Naga nagapakita ikaw? Ano ang gusto mo nga himuon ko?” May ginsabat ang ana nga bata, garing indi dya mabati-an ni Marie. Gani nagparapit tana sa bintana. 

Kag natabo ang wara ginaasahan: 

Ginsugata tana ni Candy. 

Napaatras si Marie, nakadanlëg. Nauntog sa kilid kang double deck – turog. Aga rën kang mabugtawan tana. Nagdali tana nga maghanda para sa eskwela. Late rën tana nakaabot. Wara tana ti wisyoo sa ana mga klase, kag kang tag-irigma gin-istorya kana kang mga kabarkada na nga nasapwan nga patay si Angelo sa parking lot kaina lang ka aga. “Gapamirit ab inga mangalëyag sa girlfriend kang sangka imaw sa frat,” hambal kang sangka abyan. 

Indi maman-an ni Marie kon makadlaw ukon mahibi. Pagkatapos kang klase naglagaw tana anay kaimaw ang barkada sa mall bag-o mag-uli. Pagkauli, naabtan na nga wara ang ana nga nanay, wara man ang ana mga bugto. Ridto lang ang ana nga tatay. 

Ginabuyayaw tana kadya. “Naga tëlad lang ikaw?” pamangkot na kadya, dara hithit kang sigarilyo. 

Wara dya ginsapak ni Marie, nagsaka tana paadto sa kwarto. 

Sumunod ang ana nga tatay. 

Antes masarhan ni Marie ang gawang, nagsëlëd ang ana nga tatay sa kwarto. Ginhapulas na kadya ang ana mga abaga. “Sangka semana rën, a,” hambal na kadya. “Siguro ayad ka rëman?” 

Gintiklod parayë ni Marie ang ana nga tatay. Gintampa tana kadya. Madalagan daad ang babaye paagwa, garing gintiklod tana kang ana nga tatay paadto sa kama. “Kamaan ka rën gid magbato no? Ano bala ang ridyan sa lalaki nga ato nga wara ako?” 

“Marie! Marie!” 

Ang ana nga nanay! Nag-abot rën dya. 

May nangatok sa gawang kang kwarto. Nagbangon si Marie samtang paadto ang ana nga tatay sa gawang. Sa pagesëlëd kang bugto ni Marie, gumuwa ang ana nga tatay. “Padayunon ta ang istoryahanay sa iban nga adlaw!” 

Kang gab-i nga to, kang magpakita si Candy kag nagparapit si Marie, nagparapit ang ana nga bata. Kag sa kauna-unahan nga bes, nabati-an na ang mga ginahambal kadya. “Nanay,” hambal ni Candy, “Nanay naga ginpabay-an mo ako?” 

Lab-uton daad ni Marie ang alima kang ana nga bata, garing salamin lang ana ana nga makaptan. 

Nadura si Candy. 

Wara makaturog si Marie. Kang mabati-an na ang pagturuok kang mga manok, nagbangon tana kag dumiretso sa banyo. Pagkatapos marigos kag mag-ilis, nag-adto tana sa kusina kag nakit-an nga nagahiribiën ang ana nga nanay. “Ang tatay mo,” hambal na kadya, “ang tatay mo, gin-atake sa tagipusuon.” 

Wara naghibi si Marie. Nagkadlaw tana. Nagkadlaw tana nga nagkadlaw.

Kang gab-i nga to, liwat nga nagpakita si Candy. Imbes nga magparapit si Marie sa bintana, nag-adto tana sa ana nga kama kag nagbatang. Nagkamang si Candy paadto kana. Gin-agubay na dya, ginkëp-an. Dëngan sanda nga naghibi. “Patawad anak, patawad,” hambal ni Marie, “Nursing ang tinun-an ko, wara ko man ikaw nabantayan.” 

Gamit ang mga magagmay nga alima, ginbëël ni Candy ang kapay ni Marie, gingamit to para punasan ang anda mga luha. “Babay, nanay,” hambal ni Candy. “Babay, nanay.” Nadura dya. Kag liwat, wara makaturog si Marie. 

Liwat, ginhëlat na ang pagturuok lang mga manok. Narigos tana kag nag-ilis kag nanaog sa kusina. 

Kag ridto nasapwan na ang ana nga nanay, nagahaplak sa salëg. 

Puro dugo sa kusina. 

Nagluhod si Marie sa ingëd kang bangkay. Gin-agubay na dya kag ginkëp-an. “Babay, nanay,” hambal ni Marie. “Babay, nanay.” 

Pagkatapos kato, wara rën liwat makit-an ni Marie ang ana nga bata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s